Adobe Photoshop - Photoshop tools vertaling, Engels:Nederlands


Hieronder een vertaling van de tools / gereedschappen binnen Photoshop van het meestgebruikte Engels naar het Nederlands.

Tools (Engels)

Gereedschappen (Nederlands)

Rectangular Marquee Tool Rechthoek Selectie Kader Gereedschap
Elliptical Marquee Tool Ovaal Selectie Kader Gereedschap
Single Row Marquee Tool Selectiekader Enkele Rij Gereedschap
Single Column Marquee Tool Selectiekader Enkele Kolom Gereedschap
Move Tool Verplaats Gereedschap
Lasso Tool Lasso Gereedschap
Polygonal Lasso Tool Veelhoek Lasso Gereedschap
Magnetic Lasso Tool Magnetische Lasso Gereedschap
Magic Wand Tool Toverstaf Gereedschap
Quick Selection Tool Snel Selecteren Gereedschap
Crop Tool Uitsnij Gereedschap
Slice Tool Segmenteer Gereedschap
Slice Select Tool Segment Selectie Gereedschap
Brush Tool Penceel Gereedschap
Pencil Tool Potlood Gereedschap
Clone Stamp Tool Kloonstempel Gereedschap
History Brush Tool Historie Penseel Gereedschap
Art History Brush Teken Historie Penseel
Eraser Tool Gum Gereedschap
Background Eraser Tool Achtergrond Gum Gereedschap
Magic Eraser Tool Tovergum Gereedschap
Gradient Tool Verloop Gereedschap
Paint Bucket Tool Vulemmer Gereedschap
Blur Tool Vervaag Gereedschap
Sharpen Tool Verscherp Gereedschap
Smudge Tool Natte Vinger Gereedschap
Dodge Tool Tegenhoud Gereedschap
Burn Tool Doordruk Gereedschap
Sponge Tool Spons Gereedschap
Path Selection Tool Pad Selectie Gereedschap
Direct Selection Tool Directe Selectie Gereedschap
Type Tool Tekst Gereedschap
Pen Tool Pen Gereedschap
Freeform Pen Tool Vrije Vorm Pen Gereedschap
Add Anchor Point Tool Ankerpunt Toevoeg Gereedschap
Delete Anchor Point Tool Ankerpunt Verwijder Gereedschap
Convert Point Tool Ankerpunt Omzetten Gereedschap
Rectangle Tool Rechthoek Gereedschap
Rounded Rectangle Tool Afgeronde Rechthoek Gereedschap
Ellipse Tool Ovaal Gereedschap
Polygon Tool Veelhoek Gereedschap
Line Tool Lijn Gereedschap
Custom Shape Tool Eigen (aangepaste) Vorm Gereedschap
Note Tool Notitie Gereedschap
Audio Annotion Tool Gesproken Notitie Gereedschap
Eyedropper Tool Pipet Gereedschap
Color Sampler Tool Kleurpipet Gereedschap
Measure Tool Lineaal Gereedschap
Hand Tool Hand Gereedschap (versleep gereedschap)
Zoom Tool Vergroot Gereedschap
Menu Menu
File Bestand
New Nieuw
Open Open
Browse Zoeken
Open As Openen Als
Open Recent Recentelijk Geopende
Close Sluiten
Save Opslaan
Save As Opslaan Als
Save For Web and Devices Opslaan Voor Internet en Apperaten
Revert Voorgaande Versie
Place Plaatsen
Import Importeren (binnenhalen)
Pdf Image (Portable Document Format) Pdf Bestand
Annotations Notities
Export Exporteren
Paths To Illustrator Paden Naar Illustrator
Zoomview In of Uit Zoomen
Workgroup Beheer Van Vooruitgang van Werk
Batch Batch (meer bestanden in 1 opdracht verwerken)
Update Updaten Naar Server
Create Droplet Druppel Maken
Conditional Mode Change Voorlopige Modus Aanpassing
Contact Sheet Ii Contactblad Ii
Picture Package Afbeelding pakket (Denk hierbij aan Pasfoto's)
Web Photo Gallery Web Foto Galerie
File Info Bestandsinformatie
Page Setup Pagina Instellingen (Printer)
Print With Preview Printen Met Voorbeeld
Print Afdrukken
Print One Copy Print Enkele Kopie
Jump To Springen Naar
Adobe Imageready (Depricated) Adobe Imageready (Niet langer in Gebruik)
Exit Stoppen (Sluiten)
Edit Bewerk
Undo Maakt iets Ongedaan
Step Forward Stap Vooruit
Step Backward Stap Terug
Fade Vervagen
Cut Knippen
Copy Kopiëren
Copy Merged Verenigd Kopiëren
Paste Plakken
Paste Into Plakken In (b.v. Selectie)
Clear Wissen
Check Spelling Controlleer Spelling
Find And Replace Text Zoek En Vervang Tekst
Fill Vullen
Stroke Omlijnen (of Rand)
Free Transform Vrije Transformatie
Transform Transformatie
Again Nogmaals
Scale Schalen
Rotate Roteren
Skew Schuintrekken
Distort Vervormen
Perspective Persepectief
Rotate 180 Degrees Roteren 180 Graden
Rotate 90 Degrees Cw Roteren 90 Graden Rechtsom (Met klok mee)
Rotate 90 Degrees Ccw Roteren 90 Graden Linksom (Tegen klok in)
Flip Horizontal Horizontaal Omdraaien
Flip Vertical Verticaal Omdraaien
Define Brush Penseel Definiëren
Define Pattern Patroon Definiëren
Define Custom Shape Eigen Vorm Definiëren
Purge Legen
Clipboard Klembord
Histories Historie (Geschiedenis)
All Alles
Color Settings Kleurinstellingen
Preset Manager Beheer Voorinstellingen
Preferences Voorkeuren
General Algemeen
File Handling Bestanden Opslaan
Display and Cursors Beeldscherm en Cursors
Transparancy and Gamut Transparantie en Kleuromvang
Units and Rulers Eenheden en Linialen
Guides, Grids and Slices Hulplijnen, Raster en Uitsneden
Plug-Ins and Scratch Disks Insteekmodules en Werkschijven
Memory and Image Cache Geheugen en Afbeeldingscache
Image Afbeelding
Mode Modus
Grayscale Grijswaarden
Duotone Duotoon (2 kleurig)
Indexed Color Geïndexeerde Kleur
Rgb Color Rgb Kleur
Cmyk Color Cmyk Kleur
Lab Color Lab Kleur
Multi Channel Multikanaal
8bits Channel 8bits Kanaal
16bits Channel 16Bits Kanaal
32bits Channel 32Bits Kanaal
Color Table Kleur Tabel
Assign Profile Profiel Toewijzen
Convert To Profile Omzetten Naar Profiel
Adjustments Aanpassingen
Levels Niveaus
Auto Levels Automatisch Niveaus Bepalen
Auto Contrast Automatisch Contrast Bepalen
Auto Color Automatische Kleur
Curves Curven
Color Balance Kleur Balans
Brightness Contrast Helderheid Contrast
Hue Saturation Kleurtoon Verzadiging
Desaturate Minder Verzadiging
Replace Color Kleur Vervangen
Selective Color Selectieve Kleur
Channel Mixer Kanaal Mixer
Gradient Map Verloop Toewijzen
Invert Negatief (Of Omkeren)
Equalize Egaliseren (Gelijkmaken)
Threshold Drempel
Posterize Waarden Beperken (Kleurvermindering)
Variations Varaties
Duplicate Dupliceren (Vermeerderen)
Apply Image (Op) Afbeelding Toepassen
Calculations Berekeningen
Image Size Grootte van Afbeelding
Canvas Size Grootte van Canvas
Rotate Canvas Canvas Roteren (Draaien)
Arbitrary Instelbaar
Flip Canvas Horizontal Canvas Horizontaal Omdraaien
Flip Canvas Vertical Canvas Verticaal Omdraaien
Trim Verkleinen (Doormiddel van buitenste Pixels)
Reveal All Toon Alles
Histogram Histogram (Kolommendiagram)
Layer Laag
Layer From Background Laag Vanuit de Achtergrond
Layer Set Laagset
Layer Set From Linked Laagset Uit Gekoppelde
Layer Via Copy Laag Via Kopiëren
Layer Via Cut Laag Via Knippen
Duplicate Layer Laag Dupliceren
Delete Laag Verwijderen
Linked Layers Gekoppelde Lagen
Hidden Layers Verborgen Lagen
Layer Properties Eigenschappen Laag
Layer Style Laagstijl
Blending Options Opties Voor Overvloeien
Drop Shadow Slagschaduw
Outer Shadow Buiten Schaduw
Inner Glow Gloed Binnen
Bevel And Emboss Schuine Kant En Reliëf (Ingeperst)
Satin Satijn
Color Overlay Kleurbedekking
Gradient Overlay Verloop Bedekking
Pattern Overlay Patroonbedekking
Copy Layer Style Laagstijl KopiŽren
Paste Layer Style Laagstijl Plakken
Paste Layer Style To Linked Laagstijl Plakken Aan Gekoppelde
Clear Layer Style Laagstijl Wissen
Global Light Globaal Licht
Create Layer Laag Maken
Hide All Effects Alle Effecten Verbergen
Scale Effects Effecten Schalen
New Fill Layer Nieuwe Vullinglaag
Solid Color Volle Kleur
Gradient Verloop
Pattern Patroon
New Adjustment Layer Nieuwe Aanpassingslaag
Channel Layer Content Laaginhoud Wijzigen
Layer Content Options Opties Voor Laaginhoud
Create Work Path Werk Pad Maken (Tijdelijk)
Convert To Shape Omzetten In Vorm
Horizontal Horizontaal
Vertical Verticaal
Anti-Alias None Anti-Alias Geen
Anti-Alias Sharp Anti-Alias Scherp
Anti-Alias Crisp Anti-Alias Knapperig
Anti-Alias Strong Anti-Alias Sterk
Anti-Alias Smooth Anti-Alias Vloeiend
Convert To Paragraph Text Omzetten Naar Alinea Tekst
Warp Text Tekst Vervormen
Update All Text Layers Alle Tekstlagen Bijwerken
Replace All Missing Fonts Alle Ontbrekende Fonts Vervangen
Rasterize Omzetten Naar Pixels
Shape Vorm
Fill Content Inhoud Vullen
Vector Mask Uitknippad Van Laag
All Layers Alle Lagen
New Layer Based Slice Nieuw Op Laag Gebasseerd Segment
Add Layer Mask Laagmasker Toevoegen
Hide All Alles Verbergen
Reveal Selection Selectie Tonen
Hide Selection Selectie Verbergen
Enable Layer Mask Laagmasker Inschakelen
Add Vector Mask Uitknippad Van Laag Toevoegen
Current Path Huidig Pad
Enable Vector Mask Uitknippad Van Laag Inschakelen
Group With Previous Groeperen Met Vorige
Ungroup Degroeperen
Arrange Ordenen
Bring To Front Naar Voorgrond Verplaatsen
Bring Forward Haal Naar Voren
Send Backward Naar Achteren Verplaatsen
Send To Back Naar Achtergrond Verplaatsen
Allign Linked Gekoppeld Uitlijnen
Top Edges Bovenste Randen
Vertical Centers Verticale Middelpunten
Bottom Edges Onderranden
Left Edges Linkerranden
Horizontal Centers Horizontaal Midden
Right Edges Rechterranden
Distribute Linked Gekoppelde Items Verdelen
Lock All Layers In Set Alle Lagen Vergrendelen In De Set
Merge Down Lagen Verenigen
Merge Visible Verenigen Zichtbaar
Flatten Image Enkele Laag Maken
Matting (Changing The Background) Matting (Achtergrond Aanpassen)
Defringe Rand Verwijderen
Remove Black Matte Verwijderen Zwarte Rand
Remove White Matte Verwijderen Witte Rand
Select Selecteren
Deselect Deselecteren
Reselect Selecteer Opnieuw
Inverse Omkeren Van Selectie
Color Range Kleurbereik
Feather Doezelaar
Modify Bewerken
Border Kader
Smooth Vloeiend
Contract Slinken
Expand Vergroten
Grow Toename
Similar Gelijkwaardig
Transform Selection Transformatie Selectie
Load Selection Laden Van Selectie
Save Selection Opslaan Van Selectie
Filter Filter
Last Filter Laatste Filter
Extract Extraheren (Uitsnijden)
Liquify Uitvloeien
Pattern Maker Patroon Maker
Artistic Artistiek
Colored Pencil Kleuren Potlood
Cutout Knipsel
Dry Brush Droog Penseel
Film Grain Filmkorrel
Fresco Fresco
Neon Glow Neon Gloed
Paint Daubs Vlek
Palette Knife Paletmes
Plastic Wrap Plastic Verpakking
Poster Edges Poster Randen
Rough Pastels Ruw Pastel
Smudge Stick Klodder
Sponge Spons
Underpainting Voorbewerking
Watercolor Waterkleur
Blur Vervagen
Blur More Nog Vager
Gaussian Blur Gaussiaans Vervagen
Motion Blur Bewegingsonscherpte
Radial Blur Radiaal Vaag
Smart Blur Slim Vervagen
Brush Strokes Penseelstreek
Accented Edges Arcering
Angled Strokes Hoeklijn
Crosshatch Geaccentueerde Randen
Dark Strokes Donkere Lijnen
Ink Outlines Inkt Omlijning
Spatter Spetters
Sprayed Strokes Sproeilijn
Sumi-E Sumi-E (Schildertechniek)
Diffuse Glow Gloed Onscherp
Displace Verplaats (Filter)
Glass Glas
Ocean Ripple Oceaanrimpel
Pinch Kneep
Polar Coordinates Poolcoördinaten
Ripple Rimpel
Shear Schuin Aflopend
Spherize Bol
Twirl Kronkel
Wave Golf
Zigzag Zigzag
Noise Ruis
Add Noise Ruis Toevoegen
Despeckle Stippen Verminderen
Dust And Scratches Stof En Krassen
Median Mediaan
Pixelate Pixels Zichtbaar Maken (Toevoegen)
Color Halftone Kleur Halftoon
Crystallize Kristaliseren
Facet Facet
Fragment Fragmentatie
Mezzotint Mezzotint
Mosaic Mozaïek
Pointillize Pointilleren
Render Rendering
3D Transform 3D Transformatie
Clouds Wolken
Difference Clouds Andere Wolken
Lens Flare Zonnestraal
Lighting Effects Belichting Effecten
Sharpen Verscherpen
Sharpen Edges Verscherp Randen
Sharpen More Verscherp Nog Meer
Unsharp Mask Onscherp Masker
Sketch Schets
Bas Relief Basreliëf
Chalk And Charcoal Krijt En Houtskool
Charcoal Houtskool
Chrome Chroom
Conté Crayon Conté Crayon
Craphic Pen Grafische Pen
Halftone Pattern Halftoonraster
Note Paper Postpapier
Photocopy Fotokopie
Plaster Gips
Reticulation Filigraan (Vroeger: Opgerolde Papierstroken)
Stamp Stempel
Torn Edges Verscheurde Randen
Water Paper Waterpapier
Stylize Stileer
Diffuse Onscherp (Verspreiden)
Emboss Reliëf
Extrude Diepte Geven
Find Edges Vind Randen
Glowing Edges Oplichtende Randen
Solarize Solarisatie
Tiles Tegels
Trace Contour Vind Contrastlijn
Wind Wind
Texture Structuur
Craquelure Craquelure (Fijne scheurtjes)
Mosaic Tiles Mozaïektegels
Patchwork Lappendeken
Stained Glass Gebrandschilderd Glas
Texturizer Structuurmaker
Video Video (Film)
De-Interlace De-Interlace (Videolijnen Vervangen)
Ntsc Colors Ntsc-Kleuren
Other Andere
Custom Eigen
High Pass Hooglichten
Maximum Maximaal
Minimum Minimaal
Offset Verschuiven
Digimarc Digimarc (Watermerk)
Embed Watermark Watermerk Invoegen
Read Watermark Watermerk Uitlezen
View Weergave
Proof Setup Proef Instellingen
Working CMYK Tijdelijke CMYK
Working Cyan Plate Tijdelijke Cyaanplaat
Working Magenta Plate Tijdelijke Magentaplaat
Working Yellow Plate Tijdelijke Geelplaat
Working Black Plate Tijdelijke Zwartplaat
Working CMY Plates Tijdelijke CMY Platen
Simulate Paper White Simuleren Van Wit Papier
Simulate Black Ink Zwarte Inkt Simuleren
Proof Colors Kleuren Proefdrukken
Gamut Warning Kleur Waarschuwing (Buiten Printbereik)
Zoom In Inzoomen (Vergroten)
Zoom Out Uitzoomen (Verkleinen)
Fit On Screen Passend In Venster
Actual Pixels Werkelijke Pixels
Print Size Afdrukgrootte
Show Tonen
Selection Edges Selectieranden
Target Path Doelpad
Grid Raster
Guides Hulplijnen
Slices Segmenten (Uitsnijdingen)
Annotations Notities
None Geen
Show Extras Options Toon Extra Opties
Rulers Linialen
Snap Magnetisch
Snape To Magnetisch Hechten
Document Bounds Documentgrenzen
Lock Guides Hulplijnen Vergrendelen
Clear Guides Hulplijnen Wissen
New Guide Nieuwe Hulplijn
Lock Slices Segmenten Vergrendelen
Clear Slices Segmenten (Uitsneden) Wissen
Documents Documenten
Cascade Trapsgewijs
Tile Naast Elkaar
Arrange Icons Pictogrammen Schikken
Close All Alles Sluiten
New Window Nieuw Venster
Workspace Werk Omgeving
Save Workspace Bewaar Werk Omgeving
Delete Workspace Verwijder Werk Omgeving
Reset Pallete Locations Paletlocaties Herstellen
Tools Gereedschappen
Options Opties
File Browser File Zoeker
Swatches Stalen
Styles Stijlen
History Historie (Geschiedenis)
Actions Handelingen
Tool Presets Voorinstellingen Gereedschappen
Layers Lagen
Channels Kanalen
Paths Paden
Brushes Penselen
Character Teken
Paragraph Alinea
Status Bar Status Balk
Contents Inhoud
About Photoshop Over Photoshop
About Plug-In Informatie Over Insteekmodule
Export Transparant Image Transparante Afbeelding Exporteren
Resize Image Afbeelding Vergroten/Verkleinen
System Info Informatie Over Uw Systeem
Updates Download Ter Verbetering van Software
Support Ondersteuning
Registration Registratie
Blending Modes Blend Modussen
Dissolve Verspreiden
Darken Donkerder
Multiply Vermenigvuldigen
Color Burn Kleur Doordrukken
Linear Burn Lineair Doordrukken
Lighten Verlichten
Screen Bleken
Color Dodge Kleur Tegenhouden
Linear Dodge Lineair Tegenhouden
Overlay Bedekken
Soft Light Zwak (Zacht) Licht
Hard Light Fel Icht
Vivid Light Intens Licht
Linear Light Lineair Licht
Pin Light Puntlicht
Difference Verschil
Exclusion Uitsluiting
Hue Kleurtoon
Saturation Verzadiging
Luminosity Lichtsterkte
Blending Options: Custom Opties Voor Overvloeien: Eigen
Drop Shadow Slagschaduw
Inner Shadow Schaduw Binnen
Outer Glow Gloed Buiten
Inner Glow Gloed Binnen
Contour Contour (Zichtbare Omtrek)
Texture Structuur
Deze tutorial is in samenwerking met: Designplanet.nl. Hier kun je ook terecht voor support.